Гімназія № 11 ДМР

 
Результати моніторингу якості освіти

  Моніторингові дослідження як інструмент вивчення якості освітньої діяльності

 

Згідно з річним планом роботи школи, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів школи та вироблення відповідних методичних рекомендацій, влітку 2023 року був проведений моніторинг якості навчальних досягнень учнів 5-9-х класів з предметів інваріантної частини навчального плану.

 

Моніторинг річного оцінювання 2021-2022, 2022-2023 років

учнів 5-9 класів

 

Проведено моніторингове дослідження річного оцінювання на кінець 2022-2023 н.р. та його порівняння з результатами моніторингу річного оцінювання на кінець 2021-2022 н.р.

          Аналізуючи загальні результати моніторингу, можна зробити висновки про зменшення показників успішності та якості знань на кінець 2022-2023 н.р. у порівнянні з даними показниками на кінець 2021-2022 н.р. на 1% та 6% відповідно, слід відмітити, що показник низького рівня знань підвищився на 1% і склав 5% на кінець 2022-2023 н.р. Показник високого рівня знань збільшився на 2%, також на 5% збільшилася кількість учнів, які отримали бали середнього, достатнього та високого рівнів знань, а показник кількості учнів, які мають бали достатнього та високого рівнів знизився на 8%.

          Аналіз отриманих учнями оціночних балів показує наступне:

{C}-                 бали низького рівня мають учні 6, 7-Б, 8-А, 8-Б класів, відсотковий показник у цих класах відповідно складає – 4%, 4%, 9% та 25% - цей факт свідчить про зниження загального рівня успішності даних класів – 96%, 96%, 91% та 75%;

{C}-                 найвищий показник балів середнього, достатнього та високого рівнів знань мають учні 7-А, 7-Б, 8-А та 5 класів (72%, 68%, 64%, 64%), що свідчить про достатньо низький рівень якості знань, який у цих класах складає: 7-А – 28%, 7-Б – 23%, 8-А, 5 класи – 32%;

{C}-                 найнижчі рівні якості знань та успішності показали учні 8-Б класу: 21% - якість знань, 75% - успішність;

{C}-                 найвищий показник якості знань мають учні 9 та 11 класів – 53% та 47% відповідно.   

Проаналізовано показники успішності та якості знань всіх класів за результатами оцінювання на кінець 2021-2022 н.р. та 2022-2023 н.р.

Оцінювання учнів 5 класу за результатами отриманих знань на кінець 2022-2023 н.р. наступне: успішність – 100%, якість знань – 31%.

Учні 6 класу за результатами 2022-2023 н.р. у порівнянні з результатами 2021-2022 н.р. знизили показники успішності та якості знань на 4% та 14% відповідно. 

Аналізуючи показник успішності учнів 7-А класу на кінець 2022-2023 н.р. з даним показником на кінець 2021-2022 н.р., можна зробити висновок про незмінний рівень показника успішності учнів - 100%, а показник якості знань зменшився на 13%.

Учні 7-Б класу на кінець 2022-2023 н.р. підвищили результат успішності  в порівнянні з 2021-2022 н.р. на 12%, але знизили результат якості знань на 14%. Показник якості знань, який склав 23%, є одним з найнижчих показників по школі.

Аналіз показника успішності учнів 8-А класу дає наступний результат: рівень успішності та рівень якості знань знизилися на 4% та 6% відповідно  у 2022-2023 н.р.

Учні 8-Б класу на кінець 2022-2023 н.р. знизили рівень успішності на 11%, рівень якості знань незначно зріст - на 1% у порівнянні з кінцем 2021-2022 н.р. Показник якості знань, який склав 21%, є найнижчим з показників по школі.

Проаналізовано показники успішності та якості знань учнів 9 класу на кінець 2022-2023 н.р. в порівнянні із даним показником на кінець 2021-2022 н.р. Аналіз свідчить про зниження показника якості на 11%, але цей показник є найвищим показником по школі серед класів, які оцінюються за бальною системою, і складає 53%.  Разом з тим, показник успішності за результатами 2021-2022 та 2022-2023 н.р. залишився незмінним і становить 100%.

Аналізуючи показники успішності та якості знань учнів 11 класу, слід зазначити підвищення рівня якості знань на 11%, а показник успішності знань залишився незмінним - 100%.

Дані моніторингу відображено у наступних діаграмах.

 

 

 

Слід зазначити, що загальний рівень успішності знизився у 6, 8-А, 8-Б класах, у 7-А, 9, 11 класах залишився на тому ж рівні, а в 7-Б класі підвищився.

 

 

 

Рівень якості знань за результатами порівняння 2021-2022, 2022-2023 н.рр. знизився у 6, 7-А, 7-Б, 8-А, 9 класах, підвищився в 11 класі та практично залишився на тому ж рівні в 8-Б класі (зріс на 1%).

Слід відмітити, що у порівнянні результатів 2021-2022 та 2022-2023 н.рр. відсоток  учнів, які отримали оцінки низького рівня знань, підвищився на 1% і склав 5%, також збільшилась кількість класів, в яких навчаються такі учні: у 2021-2022 н.р. це були учні 7-Б та 8-Б класів, у 2022-2023 н.р. до даної категорії додалися учні 6 та 8-А класів, що є негативним показником. Протягом двох років не було учнів з низьким рівнем знань за річними результатами навчання в 7-А, 9, 11 класах.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

{C       Взяти до уваги та опрацювання інформацію проведеного моніторингового дослідження.

{C   Проаналізувати на засіданні педагогічної ради в серпні 2023 р. підсумки навчальних досягнень учнів та рейтинг успішності класів за результатами 2022-2023 н.р.

{C     Тримати на контролі протягом 2023-2024 н.р. відвідування учнями навчальних занять та курсів за вибором.

1.    Учителям - предметникам:

1.1.        Дані моніторингового дослідження врахувати при плануванні роботи на 2023-2024 н.р.

1.2.        Розробити заходи щодо поліпшення якості навчання та викладання з урахуванням наведеної інформації.

1.3.        Створити умови для дотримання процедури проведення різних видів контрольного оцінювання знань, умінь і навичок учнів, забезпечити об’єктивний підхід до оцінювання результатів навчальної діяльності та зведення до мінімуму певних суб’єктивних чинників.

1.4.        Спланувати та проводити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми й учнями, які засвоїли програму на початковому рівні.

1.5.        Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань.

1.6.        Під час організації освітнього процесу на кожному уроці приділяти особливу увагу завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку.

1.7.        Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання.

1.8.        При викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті.

1.9.        Продовжити надавати дієву допомогу під час канікул учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

1.10.     Посилити співпрацю з класними керівниками.

2.              Керівникам методичних об’єднань Павловій Т.Л., Ступак О.М. розглянути на засіданні методичного об’єднання питання щодо виявлення учнів, які мають низький рівень знань, та шляхів подолання неуспішності учнів.

3.    Класним керівникам:

3.1.        Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги в навчанні.

3.2.        Своєчасно перевіряти щоденники й повідомляти батьків про успіхи їхніх дітей у разі офлайн навчання.

3.3.        Підтримувати постійний зв'язок з батьками за допомогою мессенджерів, спілкування телефоном з метою їхньої обізнаності щодо навчання дітей.